0902.835.333    utemcv@novasoft.vn

SSD CLOUD SRVER LINUX / WINDOWS

An toàn và bảo mật cao

Giá chưa gồm VAT

SSD CLOUD VPS 01
299.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel Xeon [2] cores
STORAGE SSD : 20 GB
RAM : 2 GB
IP riêng : 01
Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD VPS 02
599.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel Xeon [4] cores
STORAGE SSD : 60 GB
RAM : 4 GB
IP riêng : 01
Bandwidth : Không giới hạn 
SSD CLOUD VPS 03
699.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel Xeon [6] cores
STORAGE SSD : 80 GB
RAM : 6 GB
IP riêng : 01
Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD VPS 04
999.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel Xeon [8] cores
STORAGE SSD : 100 GB
RAM : 8 GB
IP riêng : 01
Bandwidth : Không giới hạn