0902.835.333    utemcv@novasoft.vn

Hướng dẫn cơ bản quản trị

Hướng dẫn các thao tác cơ bản quản trị Mail Merak:

       1.Đăng nhập: theo link quản trị dạng: https://mx.novasoft.vn:4040/admin/login/

       2.Tạo user: Tại trang quản trị mail mở vừa mở ra, chọn ô New User, sau khi điền các thông số chọn OK

                   Forward to: Bạn  điền email forward như gmail,yahoo.Nếu nhiều hơn 1 email forward,bạn chỉ cần thêm dấu phẩy “,” sau đó    điền thêm email kế tiếp.

       3.Edit/Delete User Mail:

           Để Edit 1 user,bạn click chuột vào user đó:

                   Tab Mailbox:

                   Accounts:

                          Mailbox path: mailbox sẽ đến trong thư mục Inbox của user webmail. 

                          Remote address: mailbox sẽ đến Inbox của email mà bạn điền vào ô bên phải mà không vào Inbox của user webmail.

                          Null: Giá trị rỗng

                   Mail:

                          Delete mail older than (Days): xóa những mail cũ trên webmail dựa vào số ngày mà bạn quy định ô bên phải.

                          Forward mail older than (Days): Chuyển những mail cũ đến 1 địa chỉ nào đó ở ô “Forward to” dựa vào số ngày mà bạn quy  định ô bên phải.

                          Copy incoming mail: sao chép Mail trong thư mục Inbox đến 1 địa chỉ cùng domain với user webmail.

                          Copy outgoing mail: sao chép Mail trong thư mục Sent Item đến 1 địa chỉ cùng domain với user webmail.

                          Alternamte email: Thêm 1 địa chỉ dự phòng.

                  Tab Limits:

                  Limits:

                      Mailbox size: bao gồm inbox và sent items của user webmail.Không check vào ô Mailbox size thì user webmail không giới hạn trong Inbox và sent items.

                      Max message size: tối đa cho phép nhận một lá mail bao nhiêu dung lượng ( giá trị 0 ó no limit ).

                      Send out data limit per day: cho phép gửi một lá mail ra ngoài bao nhiêu dung lượng ( giá trị 0 ó no limit ).

                      Send out messages limit ( #/Day): cho phép gửi bao nhiêu lá mail trong 1 ngày ( giá trị 0 ó no limit ).

                      State: Enabled ( user webmail đang ở trạng thái active,chọn Disable nếu muốn khóa user webmail).

     Để Delete 1 user,bạn check vào ô user và chọn Delete:

4.Mailling List:

      a/ Tạo New Mailling List:

      b/Tab Mailing List:

           Sau khi tạo xong Mailing List,click chuột vào Mailing List đó để add Members.

      c/Tab Members:

           Nhấn nút Add

          Select Account: chọn user muốn add sau đó bấm Select Account,user webmail sẽ xuất hiện trên dòng Member,sau đó bấm OK.

     d/Tab Security:

Only members can post new messages: Chỉ có những thành viên thuộc mailing list này mới có thể gửi nhận mail cho nhau.Mặc định không check sẽ nhận mail từ các account không thuộc Mailing List đó.

Hướng dẫn Tạo Subdomain

Ví dụ: Tạo subdomain (diendan.nhankhoavietnam.org) cho Domain nhankhoavietnam.org trỏ về IP: 210.245.85.112 thì bạn thực hiện 2 bước sau:

Step1: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết:  http://dns.nhanhoa.com
           - Đăng nhập bằng user và password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Step2:  Vào phần Quản lý DNS
            Mặc định khi khởi tạo dịch vụ các bản ghi sẽ có dạng như hình dưới

           - Bạn cần phải thêm bản ghi mới với tên = subdomain và trỏ IP để Domain của bạn có thể nhận được subdomain. Vào phần Tạo Record: 
                     + Đánh tên subdomain vào ô tên Domain
                     + Chọn Record A
                     + Điền IP của Server cần trỏ đến
                     + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo subdomain

 Sau khi hoàn tất 2 bước trên thì subdomain :diendan.nhankhoavietnam.org đã được tạo và trỏ về Server IP: 210.245.85.112. khi đó các   Record của Domain sẽ có dạng như hình dưới:

Hướng dẫn trỏ IP cho Domain đến một máy chủ mới

Ví dụ: Bạn muốn trỏ Domain nhankhoavietnam.org đến  IP: 210.245.85.102 bạn thực hiện các bước sau:

Step1: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://dns.nhanhoa.com
           - Đăng nhập bằng Username và Password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Step2: Vào phần Quản lý DNS:
          - Mặc định 1 tên miền sẽ có các bản ghi như hình dưới.
          - Hiện taị tên miền nhankhoavietnam.org đang trỏ tới máy chủ IP 210.245.87.247
          - Bạn muốn chuyển đến máy chủ khác với IP là 210.245.85.102 bạn phải sửa lại IP.
          - Bạn click chuột vào Icon Edit để chỉnh sửa.

  Khung bên phải sẽ xuất hiện như hình dưới:

          - Bạn thay đổi 210.245.87.247 thành IP mới 210.245.85.102 . Ô Giá trị MX bạn để trống .
          - Sau khi thay đổi xong bạn click vào Sửa Record để lưu lại kết quả vừa sửa.
          - Tương tự bạn làm tiếp theo với các bản Ghi còn lại như sau:
          - Edit bản ghi nhankhoavietnam.org và ftp và sửa lại Giá trị Record thành 210.245.85.102
          - Sau khi hoàn thành các bước trên bạn đã thành công trong việc trỏ tên miền tới máy chủ mới.
          - Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền bạn không cần điền.
          * Hệ thống sẽ hoạt động trong sau thời gian bạn trỏ từ 6 đến 12h có thể sớm hơn.

         

Hướng Dẫn Dùng URL Redirect và URL Frame

Ví dụ1: Bạn muốn Redirect Domain nhankhoavietnam.org sang Domain URL: http://nhankhoavietnam.com
            Bạn muốn Frame Domain nhankhoavietnam.org bởi Domain URL: http://nhankhoavietnam.com

Step1: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết:  http://id.nhanhoa.com
           - Đăng nhập bằng user và password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Step2: Vào phần Quản lý DNS:    Tạo URL Redirect & URL Frame
    
     Mặc định khi tạo Domain thì các Record xuất hiện như hình dưới:

     1. Xóa hết các Record mà hệ thống đã tạo sẵn
     2. Tạo URL Redirect

           - Tạo thêm bản ghi mới URL Redirect như sau:            
              + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): nhankhoavietnam.org
              + Chọn loại Record là: URL Redirect
              + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Redirect tới)
              + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Redirect

  Làm tương tự để tạo thêm bản ghi: www.nhankhoavietnam.org
  Sau khi tạo URL Redirect thì nếu như bạn vào: http://nhankhoavietnam.org thì trình duyệt sẽ chuyển đến: http://nhankhoavietnam.com

    3. Tạo URL Frame

           - Tạo thêm bản ghi mới URL Frame như sau:            
              + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): nhankhoavietnam.org
              + Chọn loại Record là: URL Frame
              + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Frame)
              + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Frame

  Làm tương tự để tạo thêm bản ghi: www.nhankhoavietnam.org

  Sau khi tạo URL Frame thì nếu như bạn vào: http://nhankhoavietnam.org thì trên thanh Adress của bạn sẽ hiện là:http://nhankhoavietnam.org và sẽ chạy nội dung của URL: http://nhankhoavietnam.com
   Sau khi tao URL Redirect và URL Frame thì các Record của Domain nhankhoavietnam.org sẽ xuất hiện như hình dưới:

Ví dụ2: Ví dụ bạn đã có SubDomain: diendan.nhankhoavietnam.org
              Bạn muốn Redirect SubDomain diendan.nhakhoavietnam.org sang Domain URL: http://nhankhoavietnam.com
              Bạn muốn Frame Domain diendan.nhankhoavietnam.org bởi Domain URL: http://nhankhoavietnam.com
  Làm tương tự như Redirect Domain, bạn cũng vào tạo thêm bản ghi mới Redirect và Frame

           1. Tạo URL Redirect:

              - Tạo thêm bản ghi mới URL Redirect như sau:            
                + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): diendan.nhankhoavietnam.org
                + Chọn loại Record là: URL Redirect
                + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Redirect tới)
                + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Redirect

  Làm tương tự để tạo bản ghi www.diendan.nhakhoavietnam.org  

          2. Tạo URL Frame

             - Tạo thêm bản ghi mới URL Frame như sau:            
                + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): diendan.nhankhoavietnam.org
                + Chọn loại Record là: URL Frame
                + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Frame)
                + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Frame   

  Làm tương tự để tạo bản ghi www.diendan.nhakhoavietnam.org   
  Sau khi tao URL Redirect và URL Frame thì các Record của Domain nhankhoavietnam.org sẽ xuất hiện như hình dưới:

           - Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền bạn không cần điền.
          * Hệ thống sẽ hoạt động trong sau thời gian bạn trỏ từ 6 đến 12h có thể sớm hơn.

Hướng Dẫn Trỏ MX cho Email

Ví dụ: Trỏ email cho Domain nhankhoavietnam.org sang server IP: 72.14.253.131 thì thực hiện 3 bước sau:

Step1: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://dns.nhanhoa.com
           - Đăng nhập bằng Username và Password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Step2: Vào phần Quản lý DNS:

          - Mặc định khi khởi tạo dịch vụ bản ghi mail sẽ như hình dưới. 
          - Bạn cần sửa lại bản ghi cho phù hợp để Domain của bạn có thể nhận được mailserver mới.
          - Bạn click chuột vào Icon Edit để chỉnh sửa.

          - Khung hiển thị hiện sang bên trái bạn thay đổi loại Record từ CNAME thành A.

- Kế tiếp bạn thay đổi Giá trị MX từ nhankhoavietnam.org. sang IP:  72.14.253.131.
- Vì đây là bản ghi A nên bạn bắt buộc phải xóa giá trị MX trong phần Giá trị MX.

- Bạn click vào Sửa Record để kết thúc bước trên và sẽ có bản ghi như hình bên dưới:

Step3: Thay đổi MX Record:

- Mặc định bản ghi MX sẽ như hình trên bạn cần thay đổi lại như sau:

- Tên Domain bạn vẫn giữ nguyên .
           - Bạn thay đổi Giá trị Record từ nhankhoavietnam.org sang mail.nhankhoavietna.org
           - Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền bạn không cần điền.

Kết thúc bạn sẽ có bản ghi như hình dưới đây:
 
            - Website của bạn sẽ chạy ở máy chủ IP 210.245.87.247.
            - Mailserver bạn sẽ chạy ở máy chủ IP: 72.14.253.131