0902.835.333    utemcv@novasoft.vn

CLOUD HOSTING LINUX

Dịch vụ Hosting Linux của Novasoft sử dụng ổ cứng SSD, công cụ quản trị Hosting (Control DirectAdmin), hiệu năng mạnh mẽ dễ sử dụng.

SEMI 1 - LINUX Thêm lưu lượng lưu trữ cho trang web phát triển
60.000
VNĐ / THÁNG
1.000 MB dung lượng SSD
Băng Thông không giới hạn
Miễn phí chứng thư số SSL
Tặng thêm thêm domain.com/net
SEMI 2 - LINUX Tăng lưu trữ, email và băng thông
120.000
VNĐ / THÁNG
2.000 MB dung lượng SSD
Băng Thông không giới hạn
Miễn phí chứng thư số SSL
Tặng thêm thêm domain.com/net 
PRO 1 - LINUX Thêm website và không còn lo về băng thông
150.000
VNĐ / THÁNG
3.000 MB dung lượng SSD
Băng Thông không giới hạn
Miễn phí chứng thư số SSL
Tặng thêm thêm domain.com/net  
PRO 2 - LINUX Lưu lượng truy cập và địa chỉ email không giới hạn
220.000
VNĐ / THÁNG
5.000 MB dung lượng SSD
Băng Thông không giới hạn
Miễn phí chứng thư số SSL
Tặng thêm thêm domain.com/net 
NOVA - LINUX Lưu lượng truy cập và địa chỉ email không giới hạn
350.000
VNĐ / THÁNG
8.000 MB dung lượng SSD
Băng Thông không giới hạn
Miễn phí chứng thư số SSL
Tặng thêm thêm domain.com/net 
SUPER NOVA - LINUX Dành cho doanh nghiệp có nhiều trang web
450.000
VNĐ / THÁNG
15.000 MB dung lượng SSD
Băng Thông không giới hạn
Miễn phí chứng thư số SSL
Tặng thêm thêm domain.com/net