0902.835.333    utemcv@novasoft.vn

Thông tin cần biết

Tên miền địa giới hành chính

Theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính ban hành, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hiện tại khách hàng đã có thể đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (63 tỉnh, thành phố)

Khách hàng có thể tra cứu sự tồn tại của các tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính  (VD: tenmien.hanoi.vn;…) để thuận tiện cho việc đăng ký và sử dụng.

 

Danh sách các đuôi tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính:

Các quy định về tên miền Việt Nam :

I. Đăng ký tên miền
a. Thủ tục đăng ký tên miền
Các chủ thể đăng ký tên miền là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (gồm tất cả các trường hợp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; trường hợp không sinh sống, làm việc tại Việt Nam) muốn đăng ký, sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam .VN cần thực hiện các thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký thông qua website http://www.nhadangky.vn hoặc https://www.novasoft.vn

b. Quy định chung về đặt tên miền
- Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký:
• Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
• Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.
• Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.
• Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.
• Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.
• Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.
• Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.
• Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.
• Những nội dung khác bị pháp luật cấm.
- Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.
c. Hồ sơ đăng ký tên miền
- Hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền ”.vn” quy định tại Website của Nhà đăng ký, nhưng bắt buộc phải có các thông tin sau:
1) Đối với tổ chức:
• Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử.
• Thông tin về người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền.
• Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.
2) Đối với cá nhân:
• Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.
• Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.
d. Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký tên miền
Tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn” hoặc https://www.novasoft.vn

e. Thông tin về Nhà đăng ký tên miền “.vn”
Danh sách các Nhà đăng ký tên miền ”.vn” và thông tin địa chỉ liên hệ được công bố tại Website: www.nhadangky.vn

II. Sử dụng và quản lý tên miền
a. Trách nhiệm của chủ thể đăng ký sử dụng tên miền
- Phải hoàn toàn tuân thủ theo đúng các quy định về “Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền” tại Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền có nghĩa vụ quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký:
• Các thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền được công bố thường xuyên trên Website của VNNIC tại địa chỉhttp://www.tenmien.vn 
• Trong mọi trường hợp, tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định.
b. Sử dụng tên miền đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước:
- Các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và lưu giữ thông tin trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam đối với trang thông tin điện tử chính thức của mình.
- Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ tên miền là tên gọi của tổ chức mình.

c. Sử dụng tên miền cấp 2 của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Ngoài việc sử dụng các tên miền cấp 2 dưới .VN cho nhu cầu mạng nội bộ của mình, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cần phải tuân thủ các quy định sau:
- Phải đăng ký và được Trung tâm Internet Việt Nam lựa chọn là Nhà đăng ký tên miền ”.vn” .
- Phải đăng ký với Trung tâm Internet Việt Nam tên miền cấp 2 nào sẽ dùng để cấp các tên miền cấp 3 cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet.
- Tuân thủ các quy định hướng dẫn quy trình nghiệp vụ quản lý tên miền .vn do Trung tâm Internet Việt Nam ban hành.
- Thực hiện nghiêm túc việc thu phí, lệ phí đăng ký, duy trì hàng năm các tên miền cấp 3 này theo quy định của Bộ Tài chính, nộp đầy đủ các khoản khí, lệ phí này về Trung tâm Internet Việt Nam và được hưởng hoa hồng theo quy định cụ thể trong Hợp đồng phát triển tên miền.
d. Thay đổi thông tin tên miền
- Trong quá trình sử dụng, khi có nhu cầu thay đổi thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền, chủ thể phải đăng ký các thay đổi đó với Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền của mình và thực hiện quy trình thay đổi thông tin tên miền theo hướng dẫn của Nhà đăng ký trước khi tên miền được khai báo kích hoạt thay đổi.
- Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền của mình biết để đảm bảo thông tin chính xác cho việc thực hiện thủ tục duy trì tên miền. Khi nhận được các thông tin thay đổi, Nhà đăng ký tên miền ”.vn” có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi đó vào cơ sở dữ liệu khách hàng của mình và cập nhật các thông tin thay đổi đó về VNNIC.
e. Chuyển đổi Nhà đăng ký quản lý tên miền
- Chủ thể đăng ký tên miền có quyền lựa chọn việc đăng ký, duy trì tên miền qua các Nhà đăng ký tên miền ”.vn”. Trong trường hợp cần thiết, chủ thể đăng ký tên miền có thể lựa chọn chuyển đổi sang nhà đăng ký tên miền “.vn” mới.
- Khi chủ thể đăng ký tên miền có yêu cầu chuyển đổi, ngoại trừ việc chủ thể đăng ký tên miền vi phạm các điều kiện thoả thuận đã thống nhất cam kết với Nhà đăng ký cũ tại thời điểm đăng ký tên miền dẫn đến hai bên phải giải quyết dứt điểm trước khi đồng ý chuyển đổi; Nhà đăng ký tên miền cũ không được gây khó khăn cho chủ thể đăng ký tên miền và không được thu bất kỳ một khoản lệ phí nào trái với quy định của nhà nước cho việc chuyển đổi này.
- Để thực hiện việc chuyển đổi Nhà đăng ký quản lý tên miền, chủ thể đăng ký cần phải hoàn tất các thủ tục sau:
• Phải đã lựa chọn được một Nhà đăng ký tên miền ”.vn” mới để thực hiện việc duy trì tên miền trong thời gian tiếp theo.
• Nộp về Nhà đăng ký tên miền ”.vn” mới hồ sơ chuyển đổi nhà đăng ký tên miền theo quy định của Nhà đăng ký tên miền “.vn” mới. Đảm bảo hồ sơ chuyển đổi nhà đăng ký tên miền có xác nhận đồng thuận chuyển đổi của Nhà đăng ký tên miền “.vn” cũ hoặc văn bản đồng thuận cho chuyển đổi của Nhà đăng ký tên miền “.vn” cũ.
• Sau khi chủ thể tên miền đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, Nhà đăng ký tên miền “.vn” mới gửi yêu cầu chuyển đổi về Trung tâm Internet Việt Nam để thực hiện chuyển đổi nhà đăng ký quản lý tên miền. Phí duy trì tên miền đã nộp sẽ được kế thừa.
- Tên miền sẽ không được chuyển đổi Nhà đăng ký trong các trường hợp sau:
• Tên miền đang có tranh chấp, vi phạm và đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm.
• Tên miền hết thời hạn sử dụng, đang trong giai đoạn gia hạn nộp phí (tối đa không quá 20 ngày liên tục kể từ khi tên miền hết thời hạn sử dụng).

III. Quy định xử phạt:
Điều 11 Nghị định 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet nêu rõ:
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên miền cấp cao khác tên miền ".vn" mà không thông báo hoặc thông báo thông tin không chính xác hoặc thay đổi thông tin mà không thông báo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định; khai báo thông tin không chính xác hoặc không cập nhật khi có thay đổi thông tin về tên, địa chỉ liên hệ đối với tổ chức hoặc tên, địa chỉ liên hệ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu đối với cá nhân đăng ký, sử dụng tên miền ".vn".
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan Đảng, Nhà nước trừ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hoặc không lưu trữ trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam;
b) Cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 ".vn" cho các đối tượng không phải là thành viên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình khi chưa là Nhà đăng ký tên miền ".vn"; cá nhân cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho các tổ chức, cá nhân khác.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thu hồi tên miền đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này

Tầm quan trọng của email theo Tên miền

Khi bạn đã có một tên miền riêng đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng rất nhiều địa chỉ email trên tên miền của bạn một cách rất chuyên nghiệp. Khách hàng của bạn luôn tin tưởng một địa chỉ email theo chức năng của một công ty như : sales@tencongty.comorders@tencongty.com hay info@tencongty.com hơn là một địa chỉ email : tencongty@yahoo.comtengiamdoc@gmail.com, …

Sử dụng email trở thành phương thức giao tiếp tiện lợi, văn minh và giữ vai trò quan trọng trong môi trường kinh doanh hiện đại ngày nay.

Bạn đang muốn triển khai giải pháp email cho doanh nghiệp mình nhưng chưa biết chọn giải pháp nào, những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn có những khái niệm căn bản và sự lựa chọn hợp lý nhất khi đăng ký dịch vụ email cho Doanh nghiệp của mình.

Lợi ích khi sử dụng Email theo tên miền riêng

Chưa bao giờ ở nước ta thương mại điện tử lại được đề câp nhiều đến thế. Và ngày nay, việc sử dụng email miễn phí (yahoo mail, gmail) đã dần trở thành email của cá nhân. Các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức đã hiểu được tầm quan trọng của việc có một email với tên miền riêng của công ty mình. Tuy nhiên, thực tế nhiều doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) vẫn sử dụng email miễn phí để giao dịch với khách hàng.

Nếu bạn liên lạc với một khách hàng và nói rằng mình là chủ sở hữu trang web tencongty.com nhưng email lại dùng là abc@yahoo.com thì liệu khách hàng có tin tưởng bạn không? Một người khác cũng nói họ là chủ công ty hoặc là nhân viên công ty, website của công ty là tencongty.com và gửi qua email dạng abc@tencongty.com thì chắc chắn khách hàng đó sẽ tin người sử dụng email có dạng @tencongty.com hơn là yahoo.com.

Lý do đơn giản là mail của các cá nhân, tổ chức, cơ quan sở hữu domain đó nên chỉ có những người thuộc tổ chức, cơ quan đó mới có thẩm quyền sử dụng email đó thay vì yahoo.com hay gmail.com mà người dùng thoải mái đăng ký.

Novasoft.vn chúng tôi đem đến giải pháp Email tối ưu cho Doanh nghiệp của bạn.

https://novasoft.vn/danh-muc/email-pro-7.html

Dịch vụ Email  Doanh nghiệp tại Novasoft.vn (email theo tên miền) chính là một trong giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn giới thiệu thương hiệu của quý khách đến với khách hàng.

1. Sau bao lâu kể từ khi thanh toán thì tôi có thể sử dụng dịch vụ?

Thông thường sau 1h kể từ khi chúng tôi nhận thanh toán của bạn, chúng tôi sẽ gửi email thông báo thông tin tài khoản để bạn quản trị.

Nếu bạn chuyển tiền bằng ngân hàng, thời gian từ khi bạn chuyển tiền đến khi bên công ty nhận được tiền 1h bạn nhận được email của chúng tôi. 

2. Tôi có account quản lý, nhưng làm sao để quản lý?

Bạn hãy đọc theo các hướng dẫn chúng tôi gửi qua email. Trong đó bao gồm các thông số Control Panel để bạn đăng nhập quản lý tài khoản của bạn.

Bạn băn khoăn không biết sử dụng Direct Admin??  Xin bạn liên lạc với chúng tôi để bạn được trả lời dễ hiểu và rõ ràng cho bạn. 

 

3. Trường hợp tôi muốn hosting của tôi có nhiều tên miền thì sao?

Với mỗi tài khoản hosting, bạn chỉ có thể hosting duy nhất 1 website. Tuy nhiên, chúng tôi cho phép trỏ nhiều tên miền cho website đó. Nghĩa là, khi gõ địa chỉ các tên miền này thì sẽ xuất hiện website giống nhau. 

 

4. Novasoft backup dữ liệu và khôi phục dữ liệu như thế nào?

Tất cả database SQL Server được backup hàng ngày vào lúc 12 - 1h sáng

Toàn bộ website của bạn được backup hàng tuần vào Chủ Nhật, lúc 2h30 sáng

Trong trường hợp gửi yêu cầu khôi phục dữ liệu, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu trong vòng 12h không thu phí

Trong trường hợp khôi phục dữ liệu khẩn cấp, chúng tôi sẽ không thu phí kỳ trường hợp nào.

Trong trường hợp mất dữ liệu do máy chủ, chúng tôi sẽ khôi phục dữ liệu chậm nhất trong vòng 24h. 

 

5. Hosting tại Novasoft.vn hỗ trợ những gì?

+ Hosting Windows: ASP/ASP.NET, MS Access, MS SQL Server, Persit Mail/Jpg/Upload, PHP, MySQL 

+ Hosting Linux: PHP/Perl, MySQL, FrontPage 

Có nêu rõ cho tuần gói hosting trên bảng báo giá của Novasoft.vn

6. Những plan hosting nào có thể cài diễn đàn?

Chúng tôi không hạn chế việc sử dụng mã nguồn nào trên hosting của bạn. Bạn có thể cài đặt diễn đàn trên mọi plan. 

7. Nâng cấp plan hosting sẽ tính như thế nào?

Khi bạn có yêu cầu nâng cấp, số tiền còn lại của bạn sẽ được trừ vào chi phí phải thanh toán cho plan nâng cấp mới. 

8. Làm thế nào để chỉ tên miền về máy chủ thuê hosting?

Bạn chỉ cần đổi DNS tên miền về địa chỉ chúng tôi hướng dẫn trong email. Tùy theo máy chủ mà bạn sẽ được hướng dẫn đổi đến các DNS khác nhau.

Chúng tôi không đảm bảo trong các trường hợp không thực hiện đổi DNS về DNS của NOVASOFT như đã hướng dẫn. 

9. Những phần mềm FTP nào tôi có thể dùng để quản lý file?

Bạn có thể sử dụng một trong các phần mềm sau:

Total Commander

CuteFTP: download

WS FTP Pro: download ....

Trước khi bạn lựa chọn cho mình một tên miền phù hợp, bạn cần biết một số quy định đối với tên miền sau đây:

 • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự (đã bao gồm phần .com, .net, .org, .info).
 • Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu (-). Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.
 • Không bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu (-).
 • Tên miền của bạn không cần bắt đầu bằng http:// hoặc www hay http://www.

Để có một tên miền tốt bạn nên tuân thủ 6 quy tắc sau:

1. Càng ngắn càng tốt
Mặc dù một tên miền ngắn thì rất khó đăng ký hiện nay (tất cả tên miền .com,.net,.org có ít hơn 4 ký tự đều đã được đăng ký), nhưng trừ khi bạn muốn tên miền là tên đầy đủ của công ty bạn, bạn nên chọn tên miền ngắn nhất có thể được (dell.com, hp.com, te.com...). Tên miền ngắn thì dễ nhớ, dễ gõ địa chỉ, và dễ dàng khi cần thiết kế nhãn hiệu, logo...

2. Dễ nhớ
Bạn sẽ dễ dàng để nhớ các tên như Art.com, Business.com hay te.com. Bạn cũng có thể nhớ những tên đặc biệt như Yahoo.com, Amazon.com hay Google.com. Những tên miền có một ý nghĩa đặt biệt, và khi phát âm giàu âm điệu, dễ nghe, dễ đọc thì sẽ dễ nhớ hơn. Hãy đọc to và nhiều lần tên miền mà bạn muốn đăng ký. Nếu chúng khó phát âm, khó nhớ, dễ gây nhầm lẩn, hãy chọn tên miền khác. Những tên miền ngộ nghĩnh thì cũng dễ nhớ (novasoft.vn, Umbala.com, ....). Trong thế giới của internet, tất cả mục đích của một tên miền, đó là luôn ở trong trí nhớ của khách hàng.

 3. Không gây nhầm lẫn
Một tên miền tốt phải không tương tự hoặc dễ gây nhầm lẫn với tên miền sẵn có. Nếu tên miền sẵn có là một thương hiệu đã được đăng ký, bạn có thể gặp rắc rối khi sử dụng tên miền tương tự. Một khía cạnh cần phải lưu ý là tên miền của bạn cần phải dễ đọc khi bạn phải đọc tên miền cho ai đó qua điện thoại. Đừng dùng các dấu (-) trong tên miền của bạn (trừ khi bắt buộc ), bởi vì rất dễ nhầm lẫn khi đọc và và gõ các tên miền loại này.

4. Khó viết sai
Nếu mọi người có thể viết sai cái gì đó, họ sẽ viết sai ! Tên miền càng dài và càng phức tạp thì càng nhiều khả năng bị viết sai. Nếu tên miền của doanh nghiệp bạn dài hoặc rắc rối, bạn sẽ mất đi nhiều khách hàng. Một số kẻ sẽ lợi dụng sự nhầm lẫn của người truy cập khi gõ sai một địa chỉ của để chỉ đến một website khác.

5. Tên miền phải liên quan đến tên hoặc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp bạn
Điều này có vẻ rõ ràng và hiển nhiên, nhưng lại không dễ thực hiện. Nếu như bạn không thể tìm chính xác tên miền như tên doanh nghiệp của bạn, đừng bỏ cuộc. Hãy thử tìm một tên nói lên chức năng, công việc chính hay mô tả tính độc đáo của doanh nghiệp bạn. Nếu doanh nghiệp của bạn có tên là A và hoạt động chính của bạn là hotel, thì tên thích hợp sẽ là www.Ahotel.com. Bạn cũng có thể xem xét khả năng dùng các tên miền có phần đuôi là .BIZ, .INFO nếu không tìm được tên có phần đuôi .COM,.NET.,ORG.

6. Tên miền phải xây dưng dựa trên khách hàng mục tiêu
Với rất nhiều phần đuôi của tên miền hiện nay, nguời sử dụng interrnet phần lớn vẫn quen thuộc với những tên miền .com, .net, .org. Nếu khách hàng mục tiêu của bạn là toàn cầu, tên miền .COM, .NET sẽ có lợi cho bạn. Nếu bạn muốn nhấn mạnh doanh nghiệp bạn ở một quốc gia, bạn sẽ xem xét để có một tên miền quốc gia (.VN, .UK, .DE,...) và đó là sự chọn lựa đúng đắn của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Theo hướng dẫn của Bộ GDÐT, cấu trúc tên miền của các trường phổ thông như sau:

loại trường - tên trường - địa danh.edu.vn

Trong đó:

1. loại trường: là phần nằm trong tên chính thức của trường, dùng để chỉ cấp học, bậc học, phương thức đào tạo, hình thức sở hữu ... Do phần này có tính phổ biến rộng, các cụm từ chỉ cấp học, phương thức tổ chức học, loại hình sở hữu ngoài công lập ... nên viết tắt cho ngắn gọn như sau :

-  Trường tiểu học (lớp 1 đến lớp 5): th

-  Trường phổ thông cơ sở (lớp 1 đến lớp 9): ptcs

-  Trường trung học cơ sở (lớp 6 đến lớp 9): thcs

-  Trường phổ thông trung học (lớp 6 đến lớp 12): ptth

-  Trường trung học phổ thông (lớp 10 đến lớp 12): thpt

-  Trường dân tộc nội trú : dtnt

-  Bán công: bc

-  Dân lập : dl

-  Tư thục : tt

-  ... (viết tắt cho các loại trường khác khi có nhu cầu)

2.  tên trường: là tên riêng của trường, nên được viết đầy đủ. Ðối với tên trường quá dài có thể viết tắt một phần nhưng cần ở dạng dễ nhận biết.

Ví dụ : Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai có thể viết: thpt-ntminhkhai

3.  địa danh: có hai trường hợp sau:

3.1   Ðối với các trường PTTH và THPT : địa danh = tên tỉnh, thành phố

Tên tỉnh, thành phành phố được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

3.2   Ðối với các trường tiểu học, PTCS và THCS: địa danh = tên quận, huyện -tên tỉnh, thành phố

Tên quận, huyện có thể viết tắt khi quá dài, nhưng cần ở dạng dễ nhận biết. Việc này nên tham khảo ý kiến của các Sở GD&ÐT.

Cấu trúc tên miền như trên có thể sẽ dài nhưng dễ hiểu, dễ nhớ và thuận tiện cho người sử dụng khi tìm kiếm địa chỉ của các trường phổ thông trên Internet. Ví dụ cho một số trường trung học phổ thông cụ thể:


            Tên trường                                                                      Tên miền dự kiến
   Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội                          thpt-lythuongkiet-hanoi.edu.vn
   Trường THPT Lý Thường Kiệt, Tây Ninh                       thpt-lythuongkiet-tayninh.edu.vn
   Trường THPT Tân Châu, Tây Ninh                                thpt-tanchau-tayninh.edu.vn
   Trường THPT Bán công Tân Châu, Tây Ninh                 thptbc-tanchau-tayninh.edu.vn

Ghi chú: Các tên tỉnh, thành phố quá dài bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thừa Thiên Huế được viết tắt theo quy định sau:
        -   Thành phố Hồ Chí Minh: tphcm
        -   Thừa Thiên Huế: tthue
        -   Bà Rịa - Vũng tàu: brvt.

Lựa chọn tên miền theo nguyên tắc nào không ?

Tên miền là do bạn tự chọn, tuy nhiên để tên miền có ấn tượng và hiệu quả bạn nên chọn.

- Tên viết tắt của tổ chức, công ty.

- Tên thương hiệu của bạn.

- Tên sản phẩm của bạn.

Tên miền đăng ký có tối đa 63 ký tự ở mỗi cấp, sử dụng các ký tự từ A đến Z, a đến z, các chữ số từ 0 đến 9 và ký tự gạch ngang "-". Không sử dụng ký tự "-" ở đầu hoặc cuối tên miền.

Hạn chế nào khi lựa chọn tên miền ?

Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký:

- Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.

- Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.

- Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.

- Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.

- Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.

- Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.

- Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.

- Những nội dung khác bị pháp luật cấm.

Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.

Thư điện tử, hay email (từ chữ electronic mail), đôi khi được dịch không chính xác là điện thư, là một hệ thống chuyển nhận thư từ qua các mạng máy tính.

1. Email là một phương tiện thông tin rất nhanh. Một mẫu thông tin (thư từ) có thể được gửi đi ở dạng mã hoá hay dạng thông thường và được chuyển qua các mạng máy tính đặc biệt là mạng Internet. Nó có thể chuyển mẫu thông tin từ một máy nguồn tới một hay rất nhiều máy nhận trong cùng lúc.

Ngày nay, email chẳng những có thể truyền gửi được chữ, nó còn có thể truyền được các dạng thông tin khác như hình ảnh, âm thanh, phim, và đặc biệt các phần mềm thư điện tử kiểu mới còn có thể hiển thị các email dạng sống động tương thích với kiểu tệp HTML.
Phần mềm thư điện tử (email software) là loại phần mềm nhằm hỗ trợ cho người dùng việc chuyển và nhận các mẫu thông tin (thường là dạng chữ). Thông tin có thể đưa vào phần mềm thư điện tử bằng cách thông dụng nhất là gõ chữ bàn phím hay cách phương cách khác ít dùng hơn như là dùng máy quét hình (scanner), dùng máy ghi hình số (digital camera) đặc biệt là các Web cam. Phần mềm thư điện tử giúp đỡ cho việc tiến hành soạn thảo, gửi, nhận, đọc, in, xoá hay lưu giữ các (điện) thư. Có hai trường hợp phân biệt phần mềm thư điện tử là

 • Loại phần mềm thư điện tử được cài đặt trên từng máy tính của người dùng gọi là email client, hay phần mềm thư điện tử (cho) máy khách. Các thí dụ loại phần mềm này bao gồm: Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Netscape Comunicator, hay Eudora. Phần mềm thư điện tử này còn có tên là MUA (từ chữ mail user agent) tức là Tác nhân sử dụng thư. Một cách gọi tên thông dụng khác của email client là ứng dụng thư điện tử (email application) nếu không bị nhầm lẫn
 • Ngược lại, loại phần mềm thư điện tử không cần phải cài đặt mà nó được cung ứng bởi các máy chủ (web server) trên Internet gọi là WebMail, hay Phần mềm thư điện tử qua Web. Để dùng được các phần mềm loại này thường các máy tính nối vào phải có một máy truy cập tương thích với sự cung ứng của WebMail. Thí dụ loại này là mail.Yahoo.com, gmail.com hay hotmail.com.


Nơi cung ứng phần mềm cũng như phương tiện chuyển thư điện tử gọi là nhà cung ứng dịch vụ thư điện tử (email sevice provider).
Máy tính làm việc cung ứng các dịch vụ thư điện tử là MTA (từ chữ mail transfer agent) hay là đại lý chuyển thư. Vì đây là máy chủ nên khi không bị nhầm lẫn với các loại máy chủ khác thì người ta cũng gọi MTA là máy chủ hay rõ hơn là máy chủ thư điện tử.

Các dịch vu thư điện tử có thể được cung ứng miễn phí hay có lệ phí tuỳ theo nhu cầu và mụch đích của ngưòi dùng. Ngày nay, email thường được cung cấp kèm với các phương tiện Internet khi người tiêu dùng ký hợp đồng với các dịch vụ Internet một cách miễn phí.

2. Lợi ích của email so với thư thường

 • Thay vì viết thư bằng giấy mực và bút thì người gửi chỉ cần gõ chữ từ bàn phím của máy tính và biết dùng một phần mềm thư điện tử (email program).
 • Lá thư được gửi trên hệ thống bưu chính là vật liệu không cần máy nhận hay máy gửi. Trong khi đó, nếu gửi thư điện tử, chỉ có các tín hiệu điện mã hoá nội dung bức thư điện tử được truyền đi đến máy nhận. Do đó, chỉ có nội dung hay cách trình bày lá thư điện tử là được bảo toàn. Trong khi đó, dùng đường bưu điện người ta có thể gửi đi các vật liệu hàm chứa thêm nội dung hay ý nghĩa khác. Điều này có thể rất quan trọng đối với nhiều người.
 • Vận tốc truyền thư điện tử chỉ vài giây đến vài phút và chi phí rất nhỏ không đáng kể so với gửi qua đường bưu điện
 • Dùng thư điện tử thì bất kỳ lúc nào cũng có thể mở phần mềm thư điện tử ra đọc nên tiện lợi hơn là việc phải bỏ thư ở các thùng thư. Đồng thời, vì mỗi người dùng thư đều phải nhập mật khẩu vào máy nên thư điện tử sẽ khó bị người ở chung đọc lén so với thư gửi bưu điện. Nhưng ngược lại, các tay tin tặc xa lạ có thể xâm nhập vào hệ thống thư điện tử của cá nhân nếu như các mật mã hay các hệ thống an toàn phần mềm bị bẻ gãy.
 • Khối lượng gửi và nhận thư điện tử có thể nhiều hơn thư bưu điện rất nhiều lần. Đối với các dịch vụ thư điện tử mới thì dung lượng có thể lên đến hàng Gbyte như dịch vụ của Gmail chẳng hạn, hay nhiều hơn. Số thư có thể dự trữ trong dung lượng này tương đương với vài bộ tự điển bách khoa.
 • Các trường hợp thư phá hoại trên hệ thống bưu điện (như là thư có bột antrax, thư bom, ...) rất hiếm có nhưng có thể gây thương vong. Ngược lại, hệ thống thư điện tử, không thể gây thương tích mà thường rất phải đương đầu với nhiều vấn nạn như virus máy tính, các thư nhũng lạm (spam mail), các thư quảng cáo (advertisement mail) và các thư khiêu dụ tình dục (pornography mail), đặc biệt là cho trẻ em, thì lại rất nhiều. Đối với các loại thư độc hại (malicious mail) này người dùng cần phải cài đặt thêm các tiện ích hay chức năng lọc (sẵn có trong phần mềm hay phải mua thêm) để giảm trừ. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là không có công cụ phần mềm nào là tuyệt hảo.
 • Các dạng chuyển tiếp (chain mail) trong đó người nhận lại chuyển đi nội dung lá thư cho một hay nghiều người khác thường cũng phổ biến trong cả hai hệ thống bưu chính và thư điện tử. Khả năng ảnh hưởng về thông tin của hai loại này là tương đương mặc dù thư điện tử chuyển tiếp có nhiều xác suất gây nhiễm virus máy tính.
 • Hộp thư là nơi cất giữ các thư từ với địa chỉ hẳn hoi. Tương tự, trong hệ thống thư điện tử, thì hộp thư này tương đương với phần dữ liệu chứa nội dung các email cộng vói điạ chỉ của người chủ thư điện tử. Điểm khác biệt ở đây là hộp thư điện tử sẽ có nhiều chức năng hơn là việc xoá bỏ các thư cũ.
 • Mỗi người có thể có một hay nhiều địa chỉ email (và phải được đăng ký qua một hệ thống nào đó). Mỗi hộp thư sẽ có một địa chỉ phân biệt không bao giờ trùng với địa chỉ email khác.
 • Như vậy có thể hoàn toàn không nhầm lẫn khi dùng danh từ hộp thư điện tử hay hòm thư điện tử (email account) để chỉ một phần mềm email đã được đăng kí dùng để nhận và gửi email cho một cá nhân.


3. Các mệnh lệnh Anh ngữ để đi vào các ngăn chứa thư

Đây thực ra chỉ là các ngăn chứa thư từ đã được phân loại theo tình trạng của các email cho tiện dùng. Người chủ thư có thể tự mình xếp loại các mail này hay chúng được xếp một cách tự động (do cài đặt hay do mặc định).

 • Inbox có nghĩa là Hộp thư nhận hay Hộp thư vào: Đây là ngăn đựng các thư mới nhận về.
 • Outbox có nghĩa là Hộp thư gửi hay Hộp thư ra: Đây là ngăn đựng các thư đang chờ được gửi đi. Thông thường, nếu hệ thống email hoạt động tốt thì các thư nằm trong hộp này chỉ trong thời gian rất ngắn (vài giây đến vài phút là tối đa). Do đó, ngăn chứa này thường là một ngăn trống.
 • Draft có nghĩa là Ngăn nháp: Để chứa các email chưa hoàn tất hay đã hoàn tất nhưng chủ thư chưa muốn gửi đi.
 • Trash, Trash can hay Deleted Item có nghĩa là Ngăn xóa: Còn có thể gọi là Thùng rác hay Ngăn thư đã xóa. Đây là chỗ dự phòng tạm thời chứa các email đã xóa bỏ trong một thời gian. Chức năng này tiện lợi để phục hồi hay đọc lại các thư điện tử cần thiết đã lỡ tay bị xóa.
 • Sent, sent Messages hay Sent Item có nghĩa là Ngăn đã gửi: Nơi này dùng để chứa các thư đã gửi.
 • Junk hay Bulk có nghĩa là Ngăn thư linh tinh: Đây là nơi chứa các mail đã được lọc và bị loại ra một cách tự động, còn được gọi là Thùng thư rác hay Ngăn chứa tạp thư. Thường thì nơi này sẽ chứa các thư quảng cáo, các thư nhũng lạm, các thư được gởi đến một số lượng lớn địa chỉ có cùng một nội dung, hay các loại thư độc hại ...


4. Các giao thức

 1. SMTP (từ chữ Simple Mail Transfer Protocol) -- hay là giao thức chuyển thư đơn giản. Đây là một giao thức lo về việc vận chuyển email giữa các máy chủ trên đường trung chuyển đến địa chỉ nhận cũng như là lo việc chuyển thư điện tử từ máy khách đến máy chủ. Hầu hết các hệ thống thư điện tử gửi thư qua Internet đều dùng giao thức này. Các mẫu thông tin có thể được lấy ra bởi một email client. Những email client này phải dùng giao thức POP hay giao thức IMAP.
 2. IMAP (từ chữ Internet Message Access Protocol) -- hay là giao thức truy nhập thông điệp (từ) Internet. Giao thức này cho phép truy nhập và quản lý các mẫu thông tin về từ các máy chủ. Với giao thức này người dùng email có thể đọc, tạo ra, thay đổi, hay xoá các ngăn chứa, các mẫu tin đồng thời có thể tìm kiếm các nội dung trong hộp thư mà không cần phải tải các thư về.
 3. Phiên bản mới nhất của IMAP là IMAP4 tương tự nhưng có nhiều chức năng hơn giao thức POP3. IMAP nguyên thuỷ được phát triển bởi đại học Standford năm 1986.
 4. POP (từ chữ Post Office Protocol) -- hay là giao thức phòng thư. Giao thức này được dùng để truy tìm các email từ một MTA. Hầu hết các MUA đều dùng đến giao thức POP mặc dù một số MTA cũng có thể dùng giao thức mới hơn là IMAP.


Hiện có hai phiên bản của POP. Phiên bản đầu tiên là POP2 đã trở thành tiêu chuẩn vào thập niên 80, nó đòi hỏi phải có giao thức SMTP để gửi đi các mẫu thông tin. Phiên bản mới hơn POP3 có thể được dùng mà không cần tới SMTP.

Có thể giải thích đơn giản như sau : Web hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet như ftp,www, nơi đó bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó. Lý do bạn phải thuê Web Hosting để chứa nội dung trang web, dịch vụ mail, ftp, vì những máy tính đó luôn có một địa chỉ cố định khi kết nối vào Internet (đó là địa chỉ IP) , còn như nếu bạn truy cập vào internet như thông thường hiện nay thông qua các IPS (Internet Service Provider - Nhà cung cấp dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP trên máy bạn luôn bị thay đổi, do đó dữ liệu trên máy của bạn không thể truy cập được từ những máy khác trên Internet.

Tuỳ theo nhà cung cấp dịch vụ Web hosting mà chất lượng cũng khác nhau như:

- Tốc độ truy cập Internet tại server Web hosting đó.

- Dung lượng đĩa là yếu tố mà bạn có thể chứa được nhiều web page hay dữ liệu của bạn hay không.

- Các tiện ích như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu có hổ trợ hay không để giúp bạn viết một chương trình Web tên đó hay không ?,

Nói tóm lại, nếu bạn chỉ có tên miền-domain mà không có dịch vụ web hosting thì bạn không thể có một trang web được.

Những câu hỏi thường gặp về tên miền :

Có bao nhiêu loại tên miền?
Tên miền được chia thành 2 cấp độ: tên miền quốc tế và tên miền quốc gia.
- Tên miền quốc tế là những tên miền có phần đuôi là com, net, org, edu, gov, biz, info, ws,...
- Tên miền quốc gia là tên miền riêng của từng nước, có phần đuôi là ký hiệu của mỗi quốc gia (Ký hiệu này được quy định bởi Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế ICANN). Việt Nam có đuôi là VN, Anh là UK, Nhật là JP, Trung Quốc là CN...


Các loại tên miền có gì khác nhau? Tôi nên chọn loại tên miền nào?
Thông thường các tên miền .com được dùng cho doanh nghiệp và các tổ chức thương mại. Tên miền .net được dùng cho các công ty cung cấp dịch vụ internet. Tên miền .org được dùng cho cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Tên miền .edu dùng cho các tổ chức giáo dục, trường học. Tên miền .gov dùng cho các tổ chức chính phủ.
Tuy nhiên để bảo vệ thương hiệu, quý khách có thể chọn đăng ký tất cả tên miền .com, .net và tên miền quốc gia liên quan đến thương hiệu của quý vị.
Ví dụ, quý khách kinh doanh với thương hiệu A, vậy quý khách nên đăng ký tất cả các tên miền sau đây: a.com, a.net, a.org, a.info, a.biz, a.com.vn, a.vn
Bên cạnh đó, nếu quý vị có kinh doanh ở những quốc gia khác, thì cũng nên đăng ký luôn tên miền cấp quốc gia đó.
Ví dụ, quý khách còn kinh doanh thương hiệu ABC ở Mỹ và Nhật, thì nên đăng ký: a.us, a.jp


Tại sao tôi phải đăng ký nhiều tên miền như thế, trong khi tôi chỉ cần một website?
Khi quý khách có website giới thiệu công ty, sản phẩm dịch vụ với tên miền a.com. Không có gì ngăn cản đổi thủ của quý vị đăng ký tên miền a.com.vn, a.vn hoặc a.net với những thông tin cạnh tranh hoặc không có lợi đối với công ty quý vị. Người dùng hoàn toàn có thể nhầm lẫn, nhất là khi tìm kiếm từ các trang web tìm kiếm.
Hơn nữa, chi phí để đăng ký giữ chỗ nhiều tên miền sẽ không đáng là bao so với chi phí "khắc phục" hoặc thất thoát khi tên miền rơi vào tay đối thủ.


Tôi có thực sự sở hữu tên miền mà tôi đã đăng ký không?
Đối với tên miền quốc tế, khi tên miền chưa hết hạn thì quý khách vẫn còn thực sự sở hữu tên miền đó.
Tên miền quốc gia áp dụng theo quy định riêng của từng quốc gia. Theo quy định của Việt Nam, tên miền là tài nguyên quốc gia, quý khách chỉ có quyền sử dụng tên miền đó. Quyền sử dụng này có thời hạn phụ thuộc vào phí gia hạn mà bạn nộp.
Tóm lại, để đảm bảo quyền sở hữu / sử dụng tên miền, quý khách luôn đóng tiền gia hạn kịp thời trước khi tên miền hết hạn. Hoặc quý khách gia hạn tên miền trong nhiều năm.


Tên miền của tôi do ai quản lý?
Tên miền quốc tế do ICANN quản lý. Tên miền Việt Nam do VNNIC quản lý.
Tuy nhiên, các đại lý đăng ký tên miền mới là nơi quý khách liên hệ để đăng ký tên miền, xác nhận sở hữu tên miền, thay đổi thông tin tên miền,...

Ví dụ, quý khách đăng ký tên miền tại Novasoft.vn, thì mọi vấn đề liên quan đến tên miền đó sẽ do Novasoft hỗ trợ giải quyết.

Bảo mật thông tin tên miền là gì ?

Khi bạn đăng ký một tên miền với nhà đăng ký tên miền, các thông tin tên miền của bạn (chẳng hạn như tên, Tên công ty, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ Email). Thông tin này trở nên sẵn có cho bất cứ ai thực hiện một tra cứu tên miền của bạn.
Bằng cách sử dụng của dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền, bạn có thể ngay lập tức chấm dứt việc lạm dụng.  Khi bạn kích hoạt dịch vụ này cho các tên miền của bạn, nhà đăng ký tên miền thay thế các chi tiết liên hệ của bạn trong Whois bằng chi tiết liên lạc khác. Chỉ áp dụng đối với tên miền quốc tế .com., .net, …

Khóa tên miền là gì ? 

Khóa tên miền là một tính năng bảo mật rất quan trọng vì nó ngăn chặn các tên miền được chuyển đến nhà đăng ký tên miền khác  mà không có sự đồng ý của chính chủ thể hay nhà đăng ký đang duy trì. Đặt một Khóa còn có những tác dụng lên tên miền của bạn như sau:

·   Thông tin và name server của tên miền sẽ không được chỉnh sửa.

·  Các yêu cầu transfer domain name sẽ không được cho phép.

·  Di chuyển tên miền này (vào một tài khoản khách hàng) sẽ không thể thực hiện

·  Tên miền không thể xóa được.

Nếu bạn muốn thực hiện các tác vụ trên sẽ phải mở khóa tên miền

1. Tên miền là gì?

Tên miền l à một địa chỉ Website trên Internet giúp mọi người tìm kiếm, ghi nhớ và truy nhập một cách rễ dàng trong xa lộ thông tin rộng lớn. Tên miền đối với Công ty thường là thương hiệu độc quyền trên Internet. Ví dụ như: "yahoo.com" được gọi là tên miền.   

Tên miền hay còn gọi là Domain là một tên chỉ bao gồm các số (0,1,2,..9) và các ký tự alpha (a,b,c,..) được sử dụng như một định danh máy tính riêng biệt trên Internet. Tên miền cho phép người sử dụng Internet gõ vào một tên như google.com hay yahoo.com,... để định danh thay cho một con số địa chỉ như 12.10.28.80.

Mục đích của tên miền là giúp người sử dụng kết nối Internet tìm một địa chỉ Website hay gửi đến một địa chỉ mail với tên thân thiện dễ nhớ,... như yahoo.com mà không cần phải nhớ những con số địa chỉ IP.

2. Ý nghĩa một số đuôi tên miền phổ biến

.com

Website thương mại

.net

Các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng

.org

Dùng cho chính phủ hay các tổ chức , nhóm,...

.edu

Lĩnh vực giáo dục

.info

Website thông tin

.name

Sử dụng cho các trang cá nhân

.biz

Dùng cho thương mại trực tuyến

.gov

Sử dụng cho các tổ chức chính phủ

.ws

Sử dụng cho các tổ chức thương mại hoặc cá nhân (Samoa)

.mil

Sử dụng cho quân đội

.us

Dành cho cá nhân hay công ty Mỹ

.mobi

Dành cho lĩnh vực điện thoại (New)

.eu

Dành cho khối liên minh châu Âu (New)

.vn

Tên miền Việt Nam

3. Một số thủ thuật chọn tên miền

Chọn tên miền cho website của bạn là rất quan trọng, bạn cần lưu ý những yếu tố dưới đây trước khi chọn tên miền:
- Tên miền cao cấp .com, .net, .vn, .com.vn.
- Tên miền ngắn gọn.
- Tên miền dễ nhớ, dễ đọc.
- Không nên chọn tên miền quá 15 ký tự hoặc có dấu gạch ngang trừ khi bắt buộc.
- Nên chọn tên miền rõ ràng, đúng với ngành nghề kinh doanh.
- Lưu ý chính tả khi chọn tên miền.
- Không nên chọn tên miền là số nhiều hay số ít (Trong tiếng Anh hay Việt).
- Tên miền phải mô tả được nội dung kinh doanh hay thông tin cần truyền tải.
- Tên miền phải xây dựng dựa trên khách hàng mục tiêu.

Hướng dẫn cấu hình

Hướng dẫn cơ bản quản trị

Hướng dẫn các thao tác cơ bản quản trị Mail Merak:

       1.Đăng nhập: theo link quản trị dạng: https://mx.novasoft.vn:4040/admin/login/

       2.Tạo user: Tại trang quản trị mail mở vừa mở ra, chọn ô New User, sau khi điền các thông số chọn OK

                   Forward to: Bạn  điền email forward như gmail,yahoo.Nếu nhiều hơn 1 email forward,bạn chỉ cần thêm dấu phẩy “,” sau đó    điền thêm email kế tiếp.

       3.Edit/Delete User Mail:

           Để Edit 1 user,bạn click chuột vào user đó:

                   Tab Mailbox:

                   Accounts:

                          Mailbox path: mailbox sẽ đến trong thư mục Inbox của user webmail. 

                          Remote address: mailbox sẽ đến Inbox của email mà bạn điền vào ô bên phải mà không vào Inbox của user webmail.

                          Null: Giá trị rỗng

                   Mail:

                          Delete mail older than (Days): xóa những mail cũ trên webmail dựa vào số ngày mà bạn quy định ô bên phải.

                          Forward mail older than (Days): Chuyển những mail cũ đến 1 địa chỉ nào đó ở ô “Forward to” dựa vào số ngày mà bạn quy  định ô bên phải.

                          Copy incoming mail: sao chép Mail trong thư mục Inbox đến 1 địa chỉ cùng domain với user webmail.

                          Copy outgoing mail: sao chép Mail trong thư mục Sent Item đến 1 địa chỉ cùng domain với user webmail.

                          Alternamte email: Thêm 1 địa chỉ dự phòng.

                  Tab Limits:

                  Limits:

                      Mailbox size: bao gồm inbox và sent items của user webmail.Không check vào ô Mailbox size thì user webmail không giới hạn trong Inbox và sent items.

                      Max message size: tối đa cho phép nhận một lá mail bao nhiêu dung lượng ( giá trị 0 ó no limit ).

                      Send out data limit per day: cho phép gửi một lá mail ra ngoài bao nhiêu dung lượng ( giá trị 0 ó no limit ).

                      Send out messages limit ( #/Day): cho phép gửi bao nhiêu lá mail trong 1 ngày ( giá trị 0 ó no limit ).

                      State: Enabled ( user webmail đang ở trạng thái active,chọn Disable nếu muốn khóa user webmail).

     Để Delete 1 user,bạn check vào ô user và chọn Delete:

4.Mailling List:

      a/ Tạo New Mailling List:

      b/Tab Mailing List:

           Sau khi tạo xong Mailing List,click chuột vào Mailing List đó để add Members.

      c/Tab Members:

           Nhấn nút Add

          Select Account: chọn user muốn add sau đó bấm Select Account,user webmail sẽ xuất hiện trên dòng Member,sau đó bấm OK.

     d/Tab Security:

Only members can post new messages: Chỉ có những thành viên thuộc mailing list này mới có thể gửi nhận mail cho nhau.Mặc định không check sẽ nhận mail từ các account không thuộc Mailing List đó.

Hướng dẫn Tạo Subdomain

Ví dụ: Tạo subdomain (diendan.nhankhoavietnam.org) cho Domain nhankhoavietnam.org trỏ về IP: 210.245.85.112 thì bạn thực hiện 2 bước sau:

Step1: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết:  http://dns.nhanhoa.com
           - Đăng nhập bằng user và password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Step2:  Vào phần Quản lý DNS
            Mặc định khi khởi tạo dịch vụ các bản ghi sẽ có dạng như hình dưới

           - Bạn cần phải thêm bản ghi mới với tên = subdomain và trỏ IP để Domain của bạn có thể nhận được subdomain. Vào phần Tạo Record: 
                     + Đánh tên subdomain vào ô tên Domain
                     + Chọn Record A
                     + Điền IP của Server cần trỏ đến
                     + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo subdomain

 Sau khi hoàn tất 2 bước trên thì subdomain :diendan.nhankhoavietnam.org đã được tạo và trỏ về Server IP: 210.245.85.112. khi đó các   Record của Domain sẽ có dạng như hình dưới:

Hướng dẫn trỏ IP cho Domain đến một máy chủ mới

Ví dụ: Bạn muốn trỏ Domain nhankhoavietnam.org đến  IP: 210.245.85.102 bạn thực hiện các bước sau:

Step1: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://dns.nhanhoa.com
           - Đăng nhập bằng Username và Password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Step2: Vào phần Quản lý DNS:
          - Mặc định 1 tên miền sẽ có các bản ghi như hình dưới.
          - Hiện taị tên miền nhankhoavietnam.org đang trỏ tới máy chủ IP 210.245.87.247
          - Bạn muốn chuyển đến máy chủ khác với IP là 210.245.85.102 bạn phải sửa lại IP.
          - Bạn click chuột vào Icon Edit để chỉnh sửa.

  Khung bên phải sẽ xuất hiện như hình dưới:

          - Bạn thay đổi 210.245.87.247 thành IP mới 210.245.85.102 . Ô Giá trị MX bạn để trống .
          - Sau khi thay đổi xong bạn click vào Sửa Record để lưu lại kết quả vừa sửa.
          - Tương tự bạn làm tiếp theo với các bản Ghi còn lại như sau:
          - Edit bản ghi nhankhoavietnam.org và ftp và sửa lại Giá trị Record thành 210.245.85.102
          - Sau khi hoàn thành các bước trên bạn đã thành công trong việc trỏ tên miền tới máy chủ mới.
          - Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền bạn không cần điền.
          * Hệ thống sẽ hoạt động trong sau thời gian bạn trỏ từ 6 đến 12h có thể sớm hơn.

         

Hướng Dẫn Dùng URL Redirect và URL Frame

Ví dụ1: Bạn muốn Redirect Domain nhankhoavietnam.org sang Domain URL: http://nhankhoavietnam.com
            Bạn muốn Frame Domain nhankhoavietnam.org bởi Domain URL: http://nhankhoavietnam.com

Step1: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết:  http://id.nhanhoa.com
           - Đăng nhập bằng user và password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Step2: Vào phần Quản lý DNS:    Tạo URL Redirect & URL Frame
    
     Mặc định khi tạo Domain thì các Record xuất hiện như hình dưới:

     1. Xóa hết các Record mà hệ thống đã tạo sẵn
     2. Tạo URL Redirect

           - Tạo thêm bản ghi mới URL Redirect như sau:            
              + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): nhankhoavietnam.org
              + Chọn loại Record là: URL Redirect
              + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Redirect tới)
              + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Redirect

  Làm tương tự để tạo thêm bản ghi: www.nhankhoavietnam.org
  Sau khi tạo URL Redirect thì nếu như bạn vào: http://nhankhoavietnam.org thì trình duyệt sẽ chuyển đến: http://nhankhoavietnam.com

    3. Tạo URL Frame

           - Tạo thêm bản ghi mới URL Frame như sau:            
              + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): nhankhoavietnam.org
              + Chọn loại Record là: URL Frame
              + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Frame)
              + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Frame

  Làm tương tự để tạo thêm bản ghi: www.nhankhoavietnam.org

  Sau khi tạo URL Frame thì nếu như bạn vào: http://nhankhoavietnam.org thì trên thanh Adress của bạn sẽ hiện là:http://nhankhoavietnam.org và sẽ chạy nội dung của URL: http://nhankhoavietnam.com
   Sau khi tao URL Redirect và URL Frame thì các Record của Domain nhankhoavietnam.org sẽ xuất hiện như hình dưới:

Ví dụ2: Ví dụ bạn đã có SubDomain: diendan.nhankhoavietnam.org
              Bạn muốn Redirect SubDomain diendan.nhakhoavietnam.org sang Domain URL: http://nhankhoavietnam.com
              Bạn muốn Frame Domain diendan.nhankhoavietnam.org bởi Domain URL: http://nhankhoavietnam.com
  Làm tương tự như Redirect Domain, bạn cũng vào tạo thêm bản ghi mới Redirect và Frame

           1. Tạo URL Redirect:

              - Tạo thêm bản ghi mới URL Redirect như sau:            
                + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): diendan.nhankhoavietnam.org
                + Chọn loại Record là: URL Redirect
                + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Redirect tới)
                + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Redirect

  Làm tương tự để tạo bản ghi www.diendan.nhakhoavietnam.org  

          2. Tạo URL Frame

             - Tạo thêm bản ghi mới URL Frame như sau:            
                + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): diendan.nhankhoavietnam.org
                + Chọn loại Record là: URL Frame
                + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Frame)
                + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Frame   

  Làm tương tự để tạo bản ghi www.diendan.nhakhoavietnam.org   
  Sau khi tao URL Redirect và URL Frame thì các Record của Domain nhankhoavietnam.org sẽ xuất hiện như hình dưới:

           - Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền bạn không cần điền.
          * Hệ thống sẽ hoạt động trong sau thời gian bạn trỏ từ 6 đến 12h có thể sớm hơn.

Hướng Dẫn Trỏ MX cho Email

Ví dụ: Trỏ email cho Domain nhankhoavietnam.org sang server IP: 72.14.253.131 thì thực hiện 3 bước sau:

Step1: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://dns.nhanhoa.com
           - Đăng nhập bằng Username và Password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Step2: Vào phần Quản lý DNS:

          - Mặc định khi khởi tạo dịch vụ bản ghi mail sẽ như hình dưới. 
          - Bạn cần sửa lại bản ghi cho phù hợp để Domain của bạn có thể nhận được mailserver mới.
          - Bạn click chuột vào Icon Edit để chỉnh sửa.

          - Khung hiển thị hiện sang bên trái bạn thay đổi loại Record từ CNAME thành A.

- Kế tiếp bạn thay đổi Giá trị MX từ nhankhoavietnam.org. sang IP:  72.14.253.131.
- Vì đây là bản ghi A nên bạn bắt buộc phải xóa giá trị MX trong phần Giá trị MX.

- Bạn click vào Sửa Record để kết thúc bước trên và sẽ có bản ghi như hình bên dưới:

Step3: Thay đổi MX Record:

- Mặc định bản ghi MX sẽ như hình trên bạn cần thay đổi lại như sau:

- Tên Domain bạn vẫn giữ nguyên .
           - Bạn thay đổi Giá trị Record từ nhankhoavietnam.org sang mail.nhankhoavietna.org
           - Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền bạn không cần điền.

Kết thúc bạn sẽ có bản ghi như hình dưới đây:
 
            - Website của bạn sẽ chạy ở máy chủ IP 210.245.87.247.
            - Mailserver bạn sẽ chạy ở máy chủ IP: 72.14.253.131