0902.835.333    utemcv@novasoft.vn

SSD CLOUD SRVER LINUX / WINDOWS

An toàn và bảo mật cao / Giá chưa gồm VAT

CLOUD VPS 01
599.000 đ x 12 tháng
594.000 đ x 24 tháng
588.000 đ x 36 tháng
CPU : Intel Xeon [4] cores
NVMe Enterprise SSD : 60 GB
Ram : 4 GB
IP riêng : 01
Bandwidth : Unlimited
CLOUD VPS 02
699.000 đ x 12 tháng
694.000 đ x 24 tháng
688.000 đ x 36 tháng
CPU : Intel Xeon [6] cores
NVMe Enterprise SSD : 100 GB
Ram : 6 GB
IP riêng : 01
Bandwidth : Unlimited 
CLOUD VPS 03
999.000 đ X 12 tháng
994.000 đ X 24 tháng
988.000 đ X 36 tháng
CPU : Intel Xeon [10] cores
NVMe Enterprise SSD : 160 GB
Ram : 10 GB
IP riêng : 01
Bandwidth : Unlimited
CLOUD VPS 04
1.299.000 đ x 12 tháng
1.294.000 đ x 24 tháng
1.288.000 đ x 36 tháng
CPU : Intel Xeon [16] cores
NVMe Enterprise SSD : 250 GB
Ram : 16 GB
IP riêng : 01
Bandwidth : Unlimited